Video Tiền Giang: Lễ Truy niệm và Phụng tống Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Thông

Vi Chánh, Nghiêm Tiến