Video Tiền Giang: Lễ Truy niệm và Phụng tống Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Thông

Ngày đăng: 09/04/2019
Đăng bởi: nhiadmin

Vi Chánh, Nghiêm Tiến