TP.HCM: Giới tử Tỳ-kheo Ni Giới trường chùa Thanh Tâm cầu Chánh pháp đại Tăng

Ngày đăng: 15/10/2020
Đăng bởi: Ngọc Hằng

PSO – Ngày 14/10, Chư Tôn đức Hội đồng Thập Sư Ni, Giới trường Ni chùa Thanh Tâm (Lê Minh Xuân, Bình Chánh) đã hướng dẫn Giới tử thọ Tỳ Kheo ni đến Giới trường Đại Tăng Việt Nam Quốc Tự cầu thọ Chánh pháp Yết Ma.

Tại giới trường Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, quận 10, TP.HCM) NT. Thích Nữ Hải Thành- Giáo thọ A xà lê Giới đàn Ni, đã khải bạch  Đại Tăng: Sau ba ngày bước vào Giới trường các Giới tử đã tu tập chuyên cần, hoàn thành Bổn pháp Yết-ma trao truyền Tỳ-kheo Ni giới trước Hội đồng Giới sư Ni. Hôm nay, đại diện cho Hội đồng Giới Sư Ni dẫn các các Giới tử này đến đại Tăng cầu xin Chánh pháp Yết ma.

Chư Tôn đức Hội đồng Giới sư đã quang lâm Giới trường. HT. Thích Minh Thông- Yết Ma A xà lê, đã  tác pháp yết ma trao truyền Giới pháp, Giới tướng Tỳ kheo Ni và Bát Kỉnh pháp đến các Giới tử Ni, tác thành giới thể , giới tướng Tỳ-kheo Ni giữa hai bộ đại Tăng.

PV Thời sự PSO