Trực tiếp: Cung An chức sự Hội đồng Thập Sư Ni tại Đại Giới Đàn Huệ Hưng – Chùa Thanh Tâm