Trực tiếp: Thực hiện nghi thức “Tuần Chiếu” tại Đại giới đàn Huệ Hưng – Chùa Thanh Tâm (TP.HCM)