Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội phúc đáp đơn đề nghị của ông Phạm Văn Cung (tức Đại đức Thích Phước Ngọc)

Ngày đăng: 26/09/2020
Đăng bởi: Tích Trí

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———————

Số:  352/HĐTS-VP2

V/v phúc đáp đơn đề nghị của ông Phạm Văn Cung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

                 Kính gửi:  ông Phạm Văn Cung

Văn phòng 2 TƯGH có nhận được đơn đề nghị của Ông Phạm Văn Cung liên quan đến nội dung Công văn thông báo số: 349/HĐTS-VP2 và phản hồi thông tin trên báo ngày 23/9/2020.

Về việc này,  Văn phòng Trung ương Giáo hội xin trả lời như sau:

Thứ nhất, việc thông tin trên báo chí không thuộc sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thứ hai, nội dung công văn số 349/ HĐTS-VP2 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN hoàn toàn không quy kết Ông Phạm Văn Cung là lừa đảo hay vi phạm pháp luật. Các Đơn thưa, tố giác liên quan đến Ông Phạm Văn Cung (tức Đại đức Thích Phước Ngọc) là những văn bản mà Văn phòng Trung ương Giáo hội (VP1, VP2) đã nhận được. Công văn số 349/ HĐTS-VP2 không có bất cứ kết luận nào về việc này.

Trong công văn số 349/ HĐTS-VP2, Văn phòng Trung ương Giáo hội căn cứ vào các văn bản báo cáo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long báo cáo về việc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định số 269/QĐ-BTS ngày 25/12/2018 đình chỉ các chức vụ Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Bình, đình chỉ Trụ trì chùa Phước Quang đối với Đại đức Thích Phước Ngọc (tức Phạm Văn Cung) căn cứ vào các vấn đề liên quan đến đơn thư tố cáo Đại đức Thích Phước Ngọc (tức Phạm Văn Cung) từ năm 2017 mà Ban Trị sự đã nhận được.

Nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tiếp tục nhận được báo cáo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long về việc quyết định cho hoàn tục với Đại đức Thích Phước Ngọc tại Quyết định số: 120/QĐ-BTS ngày 17/8/2020. Nội dung công văn số 349/ HĐTS-VP2 thông báo về việc hoàn tục và nói rõ: hoàn tục trở về gia thất mà không có bất cứ viện dẫn sai phạm.

Vậy xin được trao đổi để Ông Phạm Văn Cung được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– HT.CT,  HT.PCT TT; TT. PCT, TTK
– Trưởng Ban Dân Vận TƯ;
– Chủ tịch MTTQ TƯ;
– Bộ Công an;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TƯ;
– Ban Thông tin & Truyền thông TƯ;
– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TL. CHỦ TỊCH
PHÓ TỔNG THƯ KÝ-CHÁNH VĂN PHÒNG 2

 

 

 

Hòa Thượng Thích Huệ Thông