Video Toạ đàm: Hình thành – Phát triển và sự đóng góp của Ni giới đối với xã hội ngày nay (P.1)

Thực hiện: Phật sự Online TV