Ban Hoằng pháp TƯ thông báo thu hình thuyết giảng phát trên Phật sự Online TV

Ngày đăng: 12/10/2019
Đăng bởi: Tích Trí

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
————————-

Số : 16 /TB.BHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 10  năm 2019

 

 THÔNG BÁO
V/v Thu hình thuyết giảng phát sóng trên kênh Phật sự Online TV

Kính gởi: Chư Tôn đức Giảng sư

                Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

Căn cứ Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII của Ban Hoằng pháp GHPGVN.

Nhằm hiện thực hóa và đạt hiệu quả cao về điểm thứ 8 của Nghị quyết phương hướng hoạt động Phật sự của Đại hội Phật giáo toàn quốc đã thông qua “Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp…” và triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp thời đại mới” đã thông qua tại Hội thảo Hoằng pháp năm 2018 tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa và hướng đến thành lập giảng sư đoàn Trung ương trong thời gian tới.

Nay Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN kính Thông báo đến chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN hoan hỷ phối hợp cùng Kênh truyền hình trực tuyến Phật sự Online TV & Hoằng pháp Online thu hình các đề tài thuyết giảng để phát sóng định kỳ trên các trang mạng Xã hội Facebook, Youtube Phật sự Online TV & Hoằng pháp Online như sau:

  1. Cung thỉnh chư Tôn đức Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đến phim trường Phật sự Online TV thuyết giảng để thu hình và phát sóng định kỳ theo các chủ đề.
  2. Ban Biên tập Kênh Truyền hình trực tuyến Phật sự Online TV sẽ chủ động liên lạc trực tiếp với chư Tôn đức Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đặt lịch thu hình và đề tài thuyết giảng.
  3. Đề nghị chư Tôn đức Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN quan tâm và chuẩn bị tốt các buổi thuyết giảng để thu hình, nhằm mang lại những âm thanh hình ảnh tốt đẹp với sứ mệnh Hoằng pháp lợi sanh của thời đại công nghệ số.

Vì công tác Phật sự chung của Giáo hội, Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đề nghị chư Tôn đức Giảng sư hoan hỷ quan tâm thực hiện tốt tinh thần Thông báo này.

Kính chúc chư Tôn đức Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Nơi nhận:
– Như kính gởi “để thực hiện”
– Ban TT. HĐTS “để b/c”
– Ban TT Ban HP “để biết
– Lưu VP;                                                                 

TM. BAN HOẰNG PHÁP GHPGVN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS
TRƯỞNG BAN

Hòa Thượng THÍCH  BẢO NGHIÊM