Lời Phật Dạy
Đừng:

Tâm tình không tốt đừng viết lên mặt, bởi vì không ai thích nhìn. Ngày ngày khốn cùng, đừng treo trên miệng, bởi không ai vô cớ đem tiền ra cho. Công việc mệt mỏi đừng nên oán thán, bởi vì không ai làm thay bạn vô điều kiện..


Ý chung:

Đạo trời báo đáp cho người cần cù, đạo kinh doanh báo đáp cho người giữ chữ tín, đạo nghề nghiệp báo đáp cho người tinh thông, đạo con người báo đáp cho người hòa ái…

Thông báo

Theo dõi trên Facebook